ใบสมัครงาน1

      ใบสมัครงาน ข้อแนะนำ : ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ทุกช่อง  กรุณาบันทึกวันที่เป็นปี คริสตศักราช(ค.ศ.) โดยปีปัจจุบันคือปี   2024*
 
รายละเอียดการสมัคร :
ตำแหน่งที่สมัคร***
ตำแหน่งอื่นๆโปรดระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ(บาท)
วันที่พร้อมเริ่มงาน*(01/01/2021)

ทราบข่าวการรับสมัครจาก
    
ทำงานชั่วคราว***
    
ทำงานเข้าผลัด***
    
 

ข้อมูลส่วนตัว :
คำนำหน้าชื่อ***
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)*
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ))*
สัญชาติ*

เลขที่บัตรประชาชน *
วันที่ออกบัตร   (01/01/2019)
วันที่หมดอายุ

อำเภอ/เขตที่ออกบัตร
จังหวัดที่ออกบัตร

วันเดือนปีเกิด(01/01/1985)
จังหวัดที่เกิด  
อายุ (ปี)

บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
ความสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ

ที่อยู่ผู้สมัคร :
ที่อยู่ปัจจุบัน*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*


ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

เบอร์โทรศัทพ์ที่ติดต่อได้สะดวก*
เบอร์โทรศัทพ์สำรอง
E-mail
ID LINE

การศึกษา :
หมายเหตุ : * กรอกการศึกษาสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่สมัคร ** กรอกปีเป็นคริสตศักราช (ค.ศ.) เท่านั้น
ระดับการศึกษา
ระยะเวลา (จาก - ถึง 20XX - 20XX)
 - 

สถาบันการศึกษา
วุฒิการศึกษา
วิชาเอก
เกรดเฉลื่ย

ทักษะและความสามารถพิเศษ :

ภาษาอังกฤษ
พูด
อ่าน
เขียน


ภาษาญี่ปุ่น
พูด
อ่าน
เขียนภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)
พูด
อ่าน
เขียน
 

คอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการใช้โปรแกรม


ผลการสอบความสามรถในการใช้ภาษาอังกฤษ : TOEIC
คะแนนที่ได้


ประวัติการทำงาน :
ประวัติการทำงานทั้งหมด
  ปี
 

ชื่อสถานที่ทำงาน/ประเภทบริษัท
/จังหวัด
ระยะเวลา
เริ่มต้น (เดือน/ปี)
 / 

สิ้นสุด (เดือน/ปี)
 / 

ตำแหน่ง (ล่าสุด)
เงินเดือน (ล่าสุด)

เหตุผลที่ลาออก


# รายการที่ ชื่อสถานที่ทำงาน/ประเภทบริษัท
/จังหวัด
ระยะเวลา (เดือน/ปี) ตำแหน่ง (ล่าสุด) เงินเดือน (ล่าสุด) เหตุผลที่ลาออก
เริ่มต้น สิ้นสุด